Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Regulamin

REGULAMIN

z dnia 01.07.2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin określa:

a)     prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b)     zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

c)     zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.     Usługodawca udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed założeniem indywidualnego Konta, tj. przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3.     Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.     Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

5.     Dla niżej wskazanych pojęć przypisano następujące znaczenie:

a)     Usługodawca  – GRUPA KONSULTACYJNA Marek Masalski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 38a, posiadająca numer NIP 5431306545 i REGON 052206391, posiadająca status agencji pośrednictwa pracy nadany przez Marszałka Województwa Podlaskiego i wpisana do rejestru agencji pośrednictwa pracy pod numerem 898 świadcząca usługi za pośrednictwem DIRECTION GROUP POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 38a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000287112, posiadającą numer NIP 9661920021 i REGON 200165309

b)     Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

c)     Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz Usług umieszczony został w Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

d)     Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.pracatobie.pl.

e)     Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

f)      Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji wymagany przez Usługodawcę.

g)     System teleinformatyczny – zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający wprowadzanie przetwarzanie i przechowywanie oraz przekazywanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia.

h)     Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na żądanie Usługobiorcy, na odległość, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

i)       Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

j)       Cookie – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

k)     Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

l)       Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. REJESTRACJA

1.     Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i założenia konta. Założenie konta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu.

2.     Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:

a)     podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b)     jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c)     podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d)     zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

III. KONTO

1.     Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla  Usługobiorcy w ramach Serwisu konto zgodne z wybrana opcją.

2.     Usługobiorca podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

3.     Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w Serwisie lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.

4.     Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

5.     W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące rodzaje Kont:

a)     Gość,

b)     Kandydat,

c)     Pracodawca:

- Free,

- Basic,

- Premium.

d)     Agencja zatrudnienia

- Standard,

- Professional.

e)     Firma szkoleniowa:

- Trening,

f)      Uczelnia:

- Edu,

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są zamieszczane na stronie Serwisu.

2.     Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w załączniku do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.

3.     Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług niezwłocznie po utworzeniu i aktywowaniu konta. Usługodawca zastrzega, że w zakresie kont płatnych rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Usługodawcę opłaty abonamentowej, do uiszczenia której zobowiązany jest Usługobiorca.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

1.     Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług

2.     Usługodawca zastrzega sobie w szczególności prawo do:

a)     przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

b)     wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług,

c)     zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

d)     zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,

3.     Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4.     Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

5.     Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.         

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.     Usługi świadczone są przez Usługodawcę w ramach kont Gość, Kandydat, innych w opcji Free, Trening i Edu jest nieodpłatnie.

2.     Konta w wersji Basic, Premium, Standard i Professional są płatne. Szczegółowe warunki płatności oraz zasady rozliczeń określone zostały w Cenniku stanowiącym integralną część Regulaminu.

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W wypadku wprowadzenia nowych lub dodatkowych płatności Usługodawca poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu nowych warunków z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku usług wcześniej  świadczonych w sposób nieodpłatny Użytkownik dokonuje wyboru dotyczącego dalszego z nich korzystania. W przypadku braku zainteresowania przez Usługobiorcę usługą, która stała się odpłatna Usługodawca zaprzestaje jej świadczenia po upływie  7 dni od poinformowania o odpłatności. Użytkownicy którzy zainteresowani są nabyciem odpłatnej usługi mogą z niej korzystać na warunkach określonych w Regulaminu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.     Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

3.     Usługodawca nie ponosi ponadto jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a)     jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b)     informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,

c)     utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

d)     szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

e)     podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,

f)      zaprzestania przez Usługodawcę świadczenia Usług w związku z otrzymaniem przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwienia dostępu do tych danych,

g)     nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również przekazywania danych innym Użytkownikom Serwisu. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca może przetwarzać wszelkie dane osobowe, które zostały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, a w szczególności: nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL i NIP, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania lub pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, data urodzenia, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe, poszukiwana praca i historia zatrudnienia.

2.     Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi i w tym zakresie jest uprawniony do ich przetwarzania i przekazywania innym użytkownikom Serwisu. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Usługobiorcy z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3.     Usługodawca może przetwarzać wszelkie inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka jest wyrażana przez Usługodawcę poprzez zamówienie danej Usługi. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

4.     Usługodawca może przetwarzać również inne dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, a w szczególności: oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Usługobiorców, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji i są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia  usług.

5.     Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców jest przechowywany przez Usługodawcę (Direction Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom administratorem danych osobowych Użytkownika staje się pracodawca i on jest odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie od chwili przekazania.

6.     Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

7.     Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną na co Usługobiorca wyraża zgodę. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.     W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy  przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane przez Usługodawcę innym podmiotom niż Usługobiorcy zarejestrowani w Serwisie w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy w formie innej niż oferowana w Serwisie.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2.     Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3.     Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

X. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.     Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji konta w opcji innej niż Free, Trening, Edu. Rozpoczęciem korzystania z Usługi w przypadku Usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie, a w wypadku Usług płatnych (dostępne w opcji Basic, Premium, Standard i Professional) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy.

2.     Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu: na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w przypadku Usług odpłatnych - z upływem okresu za jaki została opłacona Usługa.

3.     Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.

4.     W przypadku rozwiązania umowy uiszczone opłaty za Usługi nie podlegają zwrotowi

5.     Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach: naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były usługi.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 roku.

2.     Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia go w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Usługobiorców.

3.     Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

4.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.     Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami jego załączników pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu, a postanowienia załączników mają następującą hierarchię: Cennik.


 

ZAŁĄCZNIK

DO REGULAMINU SERWISU

WYKAZ I OPIS KONT ORAZ USŁUG

 


Rodzaj konta

PRACODAWCA

AGENCJA ZATRUDNIENIA

FIRMA SZKOLENIOWA

UCZELNIA

FREE

BASIC

PREMIUM

STANDARD

PROFESIONAL

TRENING

EDU

Opłata roczna za konto

0,00 zł

199,00 zł

399,00 zł

199,00 zł

599,00 zł

0 zł

0 zł

Cena jednej jednostki rozliczeniowej zawarta w opłacie rocznej za konto

0 zł

1,76 zł

0,38 zł

1,76 zł

-

5 zł

5 zł

Opłata jednorazowa za migrację w górę o jeden próg

99 zł

100 zł

-

400 zł

-

-

-

 

WARTOŚCI W JEDNOSTKACH ROZLICZENIOWYCH

Ilość jednostek dodanych NA START przy aktywacji konta

35

350

1050

350

nielimitowane

-

-

Ilość jednostek dodanych do konta po migracji o jeden próg w górę

315

700

-

nielimitowane

-

-

-

Ilość jednostek dodawanych do konta za każde wydane 100 jednostek w jednym roku aktywności konta

0

5

10

5

15

-

-

Ogłoszenie o pracę

35

35

35

35

35

35

35

Zapytanie o dane osobowe kandydata w kontekście konkretnego własnego ogłoszenia

do 50 CV

2

2

2

2

2

-

-

51 - 200 CV

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

201 - więcej CV

1

1

1

1

1

Zapytanie o dane osobowe kandydata bez kontekstu ogłoszenia (bez zamieszczania ogłoszenia)

do 50 CV

10

10

10

10

10

-

-

51 - 200 CV

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

201 - więcej CV

5

5

5

5

5

Odśwież daty publikacji ogłoszeń

35

35

35

35

35

-

-

Publikuj w innej lokalizacji

35

35

35

35

35

-

-

Wyróżnienie Ogłoszenie na Głównej

poniedziałek

10

10

10

10

10

10

10

Wyróżnienie Ogłoszenie na Głównej

wtorek

10

10

10

10

10

10

10

Wyróżnienie Ogłoszenie na Głównej

środa

10

10

10

10

10

10

10

Wyróżnienie Ogłoszenie na Głównej

czwartek

10

10

10

10

10

10

10

Wyróżnienie Ogłoszenie na Głównej

piątek

10

10

10

10

10

10

10

Wyróżnienie Ogłoszenie na Głównej

sobota

10

10

10

10

10

10

10

Wyróżnienie Ogłoszenie na Głównej

niedziela

10

10

10

10

10

10

10

Wyróżnienie Oferta Dnia

poniedziałek

15

15

15

15

15

-

-

Wyróżnienie Oferta Dnia

wtorek

15

15

15

15

15

-

-

Wyróżnienie Oferta Dnia

środa

15

15

15

15

15

-

-

Wyróżnienie Oferta Dnia

czwartek

15

15

15

15

15

-

-

Wyróżnienie Oferta Dnia

piątek

15

15

15

15

15

-

-

Wyróżnienie Oferta Dnia

sobota

15

15

15

15

15

-

-

Wyróżnienie Oferta Dnia

niedziela

15

15

15

15

15

-

-

Wyróżnienie Oferta Top

poniedziałek

20

20

20

20

20

-

-

Wyróżnienie Oferta Top

wtorek

20

20

20

20

20

-

-

Wyróżnienie Oferta Top

środa

20

20

20

20

20

-

-

Wyróżnienie Oferta Top

czwartek

20

20

20

20

20

-

-

Wyróżnienie Oferta Top

piątek

20

20

20

20

20

-

-

Wyróżnienie Oferta Top

sobota

20

20

20

20

20

-

-

Wyróżnienie Oferta Top

niedziela

20

20

20

20

20

-

-

mailing o ofercie do pracowników

za każdego adresata

-

-

-

-

-

1

1

mailing o ofercie do pracodawców

za każdego adresata

-

-

-

-

-

3

3

 

USŁUGI PODSTAWOWE I DODATKOWE

Dodawanie ogłoszeń o pracę

+

+

+

+

+

-

-

Dodawanie ogłoszeń o rekrutacjach na kierunki studiów

-

-

-

-

-

-

+

Dodawanie ogłoszeń o kursach / szkoleniach

-

-

-

-

-

+

-

Szablon ogłoszeń o pracę bez logo pracodawcy (wersja podstawowa)

+

+

+

+

+

-

-

Szablon ogłoszeń o pracę "z logo" pracodawcy (wersja rozbudowana)

-

+

+

+

+

-

-

Szablon ogłoszeń o pracę we własnym HTML

-

-

+

-

+

-

-

Wystawienie referencji

-

+

+

+

+

-

-

Kalendarz prowadzonych rekrutacji

-

-

+

+

+

-

-

Wizytówka firmy z unikalnym adresem

-

+

+

+

+

-

-

Wizytówka firmy we własnej szacie (HTML)

-

-

+

-

+

-

+

Wysyłanie i odbieranie referencji

-

+

+

+

+

-

-

Dostęp do bazy CV kandydatów

+

+

+

+

+

-

-


 

ZAŁĄCZNIK

DO REGULAMINU SERWISU

 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

1. Wirusy

Wirusy to programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów. Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika.

2. Spam

Spam to nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na "zarabianie przez Internet" - w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Istnieje oprogramowanie, które chroni użytkowników przed niechcianymi przesyłkami.

1. Konie trojańskie

Konie trojańskie to specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł - nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

 


 

ZAŁĄCZNIK

DO REGULAMINU SERWISU

 

CENNIK

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.     Konto rodzaju Gość, Kandydat, Pracodawca Free, Firma Szkoleniowa Trening oraz Uczelnia Edu są bezpłatne.

2.     Pozostałe konta, inne niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz usługi oferowane w Serwisie są płatne, 
z zastrzeżeniem, że Usługobiorcy prowadzący działalność w zakresie agencji pośrednictwa pracy lub agencji pracy tymczasowej mogą wykupić wyłącznie konto płatne (w rodzaju Standard lub Professional).

3.     Płatności za usługi dokonywane są za pomocą jednostek, które Usługobiorca nabywa w Serwisie. Ilość jednostek za dany rodzaj usługi podana jest na końcu niniejszego załącznika w tabeli.

4.     Wszelkie opłaty związane z Serwisem, podane w niniejszym cenniku, są opłatami netto i zostaną powiększone o odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu założenia konta lub jego zasilenia jednostkami.

§ 2. Opłaty za konto i zmiana rodzaju konta.

1.     Opłaty za konto płatne wynoszą:

1.1.     Pracodawca Basic – 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto za jeden rok.

1.2.     Pracodawca Premium – 399,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto za jeden rok.

1.3.     Agencja Zatrudnienia Standard – 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto za jeden rok.

1.4.     Agencja Zatrudnienia Professional – 599,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto za jeden rok.

2.     Opłatę za konto Usługobiorca uiszcza w dniu założenia konta.

3.     Konto staje się aktywne po zaksięgowaniu uiszczenia opłaty przez Usługobiorcę na rachunku bankowym Usługodawcy.

4.     Wniesienie 100% opłaty za konto jest warunkiem uruchomienia Usługi. Opłata dotyczy 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zakupionej Usługi.

5.     Usługobiorca może zmienić konto na konto wyższe od posiadanego (np.: z konta Free na konto Basic lub Premium albo z konta Basic na konto Premium albo z konta Standard na konto Professional). Powyższa zmiana może być dokonana zarówno w trakcie trwania aktywacji w danym rodzaju jak i po upływie czasu na jaki zostało konto wykupione.

6.     Zmiana rodzaju konta jest dokonywana poprzez dopłacenie odpowiedniej różnicy w cenie, która jest wyliczana jako różnica pomiędzy ceną już opłaconą a ceną za konto na jakie użytkownik zmienia.

7.     Nie istnieje możliwość zmiany konta w dół (np.: z konta Premium na konto Basic lub Free albo z konta Basic na konto Free albo z konta Professional na konto Standard).

8.     Po upływie okresu na jaki zostało wykupione konto, jeżeli Usługobiorca nie wykupi konta na kolejny okres roczny w rodzaju takim samym jak posiadał lub wyższym, konto funkcjonować będzie w rodzaju Free.

§ 3. Opłaty za usługi.

1.     W ramach opłaty za konto Usługobiorca może korzystać z usług, które zostały wskazane w załączniku wykaz i opis kont oraz usług, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2.     Z tytułu korzystania z usług płatnych Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat.

3.     Usługa będzie dostępna Usługobiorcy po dokonaniu płatności.

4.     W ramach opłaty rocznej za konto rodzaju Basic lub Premium Usługobiorca nabywa:

4.1.     przy koncie Basic – 350 (trzysta pięćdziesiąt) jednostek,

4.2.     przy koncie Premium – 1050 (tysiąc pięćdziesiąt) jednostek,

4.3.     Przy koncie Standard - 350 (trzysta pięćdziesiąt) jednostek,

4.4.     przy koncie Professional – nielimitowana ilość jednostek.

5.     W przypadku zmiany konta, po dopłaceniu różnicy konto Usługobiorcy zasilane jest dodatkowymi jednostkami w ilości odpowiadającej różnicy pomiędzy ilością jednostek jakie użytkownik otrzymał w ramach konta przy jego wykupieniu, 
a ilością jednostek jakie są przypisane do konta na jaki zmienił, pomniejszonych o ilość proporcjonalną do czasu przez jaki konto będzie aktywne w danym rodzaju po zmianie rodzaju konta.

6.     Nabycie przez Usługobiorcę jednostek dokonywane jest po uiszczeniu opłaty za jednostkę, gdzie ceny jednostek ustala są w sposób następujący:

6.1.     dla konta Free – 1,69 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt dziewięć groszy) jedna jednostka.

6.2.     dla konta Basic – 1,76 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt sześć groszy) jedna jednostka.

6.3.     dla konta Premium – 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) jedna jednostka.

6.4.     dla konta Standard – 1,76 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt sześć groszy) jedna jednostka

6.5.     dla konta Professional – wartość nie obowiązuje

7.     Jeżeli Usługobiorca, w trakcie trwania okresu na jaki wykupił konto Basic, Premium, Standard i Professional wykupił co najmniej:

7.1.     przy koncie Basic – 100 (sto) jednostek – otrzyma dodatkowo, w ramach ceny za setną jednostkę, dodatkowych 5 (pięć) jednostek,

7.2.     przy koncie Premium – 100 (sto) jednostek – otrzyma dodatkowo, w ramach ceny za setną jednostkę, dodatkowych 10 (dziesięć) jednostek,

7.3.     przy koncie Standard – 100 (sto) jednostek – otrzyma dodatkowo, w ramach ceny za setną jednostkę, dodatkowych 5 (pięć) jednostek,

7.4.     przy koncie Professional – 100 (sto) jednostek – otrzyma dodatkowo, w ramach ceny za setną jednostkę, dodatkowych 15 (piętnaście) jednostek.

8.     W przypadku opisanym w § 2 ust. 8 niniejszego załącznika, do czasu wykupienia konta w co najmniej rodzaju Basic lub Premium lub Standard lub Professional (dowolne konto płatne), zawieszeniu ulegają jednostki posiadane przez Usługobiorcę, tj. Usługobiorca nie może z nich korzystać (wykupywać za nie usług).

§ 4. Sposób uiszczania opłat.

1.     Opłaty uiszczane są przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

2.     Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą należności. Niedopuszczalne jest dokonywanie zapłaty w częściach.

3.     Opłata dokonywana jest na podstawie faktury proforma, która zostanie wysłana na konto poczty elektronicznej Usługobiorcy.

4.     Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT w formie elektronicznej i prześle ją na konto poczty elektronicznej Usługobiorcy.

5.     Płatności na portalu realizowane są za pomocą zewnętrznego serwisu PayU.

6.     Portal PracaTobie.pl nie odpowiada za ewentualne błędy powstałe w wyniku dokonywania płatności za pomocą zewnętrznego portalu PayU.

§ 5. Zmiany cennika.

1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego cennika. Zmiana cennika wchodzi w życie z chwilą umieszczenia zamiany w Serwisie.

2.     Zmiana cen za usługi jest dokonywana poprzez jej zmianę w Serwisie i wchodzi w życie z chwilą umieszczenia zamiany w Serwisie.

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez serwis pracatobie.pl

“Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.

Administrator danych

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „cookies” jest Direction Group Poland sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 38a.

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do „cookies”

Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. kierowania spersonalizowanej komunikacji e-mail (w tym marketingowej) do Użytkownika.

Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania  zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Rekomendujemy pozostawienie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących „cookies”, ponieważ wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

 

Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl