Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Znajdź ofertę pracy


Rynek pracy i biznes

Rozwój zawodowy i osobisty


Zapraszamy do studiowania na kierunku BUDOWNICTWO w MWSLiT we Wrocławiu.

Wybór kierunku studiów, a zatem naszej przyszłości, jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Ludzie młodzi, rozpoczynający studia zaraz po maturze, dokonując wyboru kierują się najczęściej zainteresowaniami, wrodzonymi zdolnościami, jak i pasją. Ważna jest również lokalizacja uczelni oraz dobry pakiet socjalny. Warto zwrócić uwagę na to, że współcześni studenci to nie tylko młodzi ludzie, rozpoczynający samodzielne życie, ale również są to osoby, pracujące kilka lub kilkanaście lat w danym sektorze gospodarczym, chcące podwyższyć swoje kwalifikacje bądź przebranżowić się, by zdobyć nową, atrakcyjną pracę lub zwiększyć możliwość awansu społecznego.

Misją Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest kształcenie wysoko ocenianych przez rynek specjalistów z obszaru logistyki i dziedzin jej pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia. Uczelnia dąży do tego, aby kształtowane umiejętności i kompetencje absolwentów, były stosowne do wymogów rynku pracy i pozwalały utrzymywać przez cały okres życia zawodowego, otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową. Uczelnia wspiera powstawanie interdyscyplinarnych i kreatywnych zespołów badawczych, aktywnie działających na rzecz rozwoju nauki polskiej. Dzięki współpracy MWSLiT z Uczelniami zagranicznymi powstał Polsko-Ukraiński Instytut Badawczy, a od października 2014 zostaną uruchomione we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim studia II stopnia na kierunku Logistyka w języku angielskim.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to uczelnia, która kształci specjalistów z logistyki, transportu, spedycji, ale również od października 2012 roku z budownictwa z możliwością wyboru jednej z dwóch specjalności: Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe. W swoim programie nauczania MWSLiT kładzie szczególny nacisk na przedmioty techniczne oraz specjalistyczne, co pozwala z ciągu niespełna 4 lat (siedem semestrów) zdobyć bardzo pożądany zawód. Kierunek budownictwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w branży na wykształconych ludzi, umiejących kształtować sieć transportową i komunikacyjną naszego kraju: budować autostrady, drogi krajowe oraz drogi szynowe.

Rozwój oferty dydaktycznej MWSLiT był podyktowany aktualnymi trendami rozwojowymi województwa dolnośląskiego oraz analizą rynku pracy, inwestycji oraz nakładów dofinansowania poszczególnych sektorów gospodarki z funduszy unijnych. Budownictwo to wciąż prężnie rozwijający się sektor gospodarki, który dzięki programom promocyjnym realizowanym w Polsce i za granicą, staje się coraz atrakcyjniejszy. Impulsem do rozwoju są coraz większe możliwości inwestycyjne w kraju i za granicą oraz, a być może przede wszystkim, wzrastające zarobki w tej branży. Wybór takich specjalności kształcenia jak - Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe – umożliwiają zdobycie atrakcyjnego i prestiżowego zawodu, który gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę zarówno w kraju, jak i za granicą.

W ramach kierunku budownictwo kształceni są inżynierowie na dwóch specjalnościach: Budownictwo dróg i mostów oraz Drogi szynowe. Absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki, konstrukcji stalowych, konstrukcji betonowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie.

Absolwenci legitymują się kwalifikacjami ogólnymi i inżynierskimi, niezbędnymi do projektowania nieskomplikowanych kubaturowych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, stosując i wykorzystując nowoczesne oprogramowania, narzędzia, technologie i materiały. Nabyta w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają realizację zadań, obejmujących opracowywanie konstrukcji inżynierskich, kierowanie budową i robotami budowlanymi oraz prowadzenie działalności wykonawczej w zakresie remontów, użytkowania obiektów budowlanych. Oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego absolwenci kierunku budownictwo będą przygotowani do wykonywania dokumentacji projektowych oraz nadzorowania realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury transportu.

Niezwykle ważnym współcześnie procesem unifikacji nauczania w Europie jest Proces Boloński. Efekty kształcenia na kierunku budownictwo są zgodne nie tylko z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi, ale również są wzorowane na standardach międzynarodowych. Obejmują, zatem ustalenia i postulaty zawarte w następujących organizacjach i projektach:

 • ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA),
 • JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education),
 • IEA (International Engineering Alliance, Hanrahan),
 • EUR-ACE (European Accredited Engineer Project, Crawley).

Jednocześnie, efekty kształcenia dla kierunku budownictwo uwzględniają również priorytety i założenia zdefiniowane przez FEANI (European Federation of National Engineering Associations). Gwarantują, zatem nabycie przez studentów uniwersalnych, zgodnych z wymogami międzynarodowymi umiejętności inżynieryjnych, wiedzy teoretycznej i kompetencji społecznych, niezbędnych do dalszego procesu kształcenia lub wykonywania praktyki zawodowej.

Absolwenci kierunku budownictwo mogą potencjalnie znaleźć zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • biurach konstrukcyjno-projektowych, firmach wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • zarządach dróg, ulic i mostów,
 • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
 • miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
 • obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
 • zakładach infrastruktury kolejowej,
 • oddziałach inwestycji PKP PLK S.A.,
 • przedsiębiorstwach robót kolejowych i inżynieryjnych.

 Ilość już rozpoczętych inwestycji związanych z rozbudową sieci transportowych, zaplanowane nowe przedsięwzięcia oraz działania związane z utrzymaniem i konserwacją zakończonych projektów z pewnością dadzą zatrudnienie i nowe możliwości absolwentom budownictwa. Wskaźnikiem zapotrzebowania na specjalistów jest z pewnością niezmiennie od kilku lat utrzymująca się, a wręcz wzrastająca ilość rozpoczynanych inwestycji. Ponadto, strategicznym i kluczowym punktem w rozwoju polskiego transportu kolejowego może być również zakup w sierpniu tego roku przez PKP Intercity dwudziestu pociągów Pendolino. Jest to kolejna ogromna inwestycja, która przyczyni się nie tylko do wzrostu komfortu podróży pasażerów, ale również da impuls do zmian, modernizacji sieci dróg szynowych w Polsce.

Współcześnie, szansą na dynamiczne zmiany sieci komunikacyjnej w Polsce jest możliwość pozyskania Funduszy Unijnych na rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz dróg kołowych i szynowych. W latach 2014-2020 na działania w zakresie wsparcia rozwoju dróg zostanie przekazanych około 60 mld zł, a w zakresie modernizacji dróg szynowych około 40 mld zł. Niezwykle ważnym i strategicznym punktem zwrotnym w zakresie przemian kolei w Polsce jest możliwość pozyskania funduszy z projektów unijnych, które potencjalnie mogą stanowić źródło finansowania dla inwestycji w zakresie budowy dróg i linii kolejowych łączących Polskę z krajami nadbałtyckimi -  Via Baltica i Rail Baltica. Utworzenie nowych alternatywnych dla dróg kołowych szlaków komunikacyjnych, może przyczynić się do zmian korytarzy transportowych w skali regionalnej i europejskiej, co w przyszłości przyczyni się do napływu nowych inwestorów i rozwoju inwestycji w Polsce.

Wszystkie te inwestycje świadczą o intensywnym rozwoju tego sektora gospodarczego. Rozwój i modernizacja sieci komunikacyjnej: autostrad, dróg krajowych i lokalnych oraz dróg szynowych, jak i planowane nowe projekty mogą przyczynić się do stworzenia atrakcyjnych miejsc pracy. Wzrośnie, zatem zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych praktyków z zakresu budownictwa drogowego i szynowego.


Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl